wz

Kronika

V roce 2004 se podařilo z Německa získat opis kroniky Mezihorské psané do poloviny 30. let minulého století. Podstatnou část kroniky napsal řídící učitel z Mezihorské pan Josef Müller. Díky panu Müllerovi  nám zůstaly zachovány  vzpomínky na časy minulé. Tato kronika byla dodatečně doplněna o vzpomínky na 50. léta 20. století na Mezihorské, které poskytla paní Štěpánka Plaubová  a její dcera Nina Hrabovská.

Na ukázku publikuji úvod kroniky, kterou díky Václavu Kovářovi z Mezihorské velice hezky přeložil a upravil Dr. Petr Rojík.

Pan řídící učitel Josef Müller napsal Kroniku obce Kührberg (dnes Mezihorská, osada obce Jindřichovice) v průběhu let 1933 - 1935. Kroniku rozdělil do obecného a chronologického dílu.

Obecný díl kroniky obsahuje kapitolu „Dějiny obce Mezihorská“, sestavenou z dostupných útržků starší historie a z opisů vyhledaných dokumentů. Müller vycházel z jindřichovických nosticovských a církevních archiválií, z literatury, ze starší kroniky Mezihorské od Egidia Lorenze (dnes již nezvěstné) a z ústního podání. Další kapitola „Podstatné údaje o obci“ je zaměřena hlavně topograficky a přírodovědně, ale prolíná se s předchozí částí dodatečně vsunutými historickými odstavci.

Chronologický díl kroniky líčí události let 1889 až 1935. Autor vycházel ze školní kroniky Mezihorské od Johanna Geiera, jeho pokračovatelů a z vlastních zkušeností.

Na závěr kroniky Müller připojil několik tématických celků, v nichž reflektuje svým pohledem novodobé dějiny. Kapitola „Světová válka“ fascinuje souběžným líčením událostí na frontě a živoření civilních obyvatel Mezihorské. Dílo uzavírají dvě půvabné kapitolky „O čem si lidé vyprávějí“  a „Lidové zvyky“.

V poválečných letech se podařilo německým rodákům kroniku znovu vypátrat v Křemenité a v roce 1965 pořídit její opis (158 stran). V duchu Müllerovy výzvy prohloubil kronikářské záznamy neznámý autor (podle stylu práce snad dr. A. Riedl ?). Pořídil hodnotné dodatky, které připojil na závěr opisu (Dodatky č. 1 až 5). Obsahují kritickou revizi a doplňky kroniky, opisy dalších důležitých prací o nejstarších dějinách Mezihorské a také o tradici paličkování krajek.

Předlohou českého překladu se stal doslovný strojopis kroniky s dodatky z roku 1965. Tento opis získal roku 2004 pan Miloslav Kaas, lesní ve výslužbě z Horního Rozmyšlu. Věnovali mu ho Albin a Hilde Hüttlovi z Bodenwöhru (SRN). Od pana Kaase přešla kronika za přispění paní Anny Polívkové, starostky Jindřichovic, do rukou Václava Kováře v Mezihorské. Rodina Kovářových již po léta obětavě obnovuje památky i paměť osady Mezihorská. Václav Kovář také inicioval tento český překlad kroniky. Díky jeho kontaktům s bývalými obyvateli kraje se podařilo rozšířit kroniku o Dodatky č. 6 až 12, v nichž najdeme fotografie, vzpomínky, plán obce, seznam domů a obyvatel předválečného Kührbergu a sondy do života poválečného Kostelní, později přejmenovaného na Mezihorskou.

Naše poděkování patří paní Marii Dutz za poskytnutí kolekce historických fotografií, Johannu Sattlerovi za poskytnutí mapky obce a dvou snímků, Evě Lill za poskytnutí seznamu obyvatel v roce 1945, Obci Jindřichovice zastoupené starostkou A. Polívkovou za poskytnutí leteckého snímku Mezihorské, Štěpánce Plaubové a Nině Hrabovské za krásné sepsání vzpomínek, pracovníku Krajského muzea v Sokolově Rudolfu Křížovi za poskytnutí kopií dvou pohlednic a jeho kolegovi Jiřímu Beranovi, znalci vojenské historie, za lektorování kapitoly o 1. světové válce.